Anasayfam Yap  Sık Kullananlara Ekle Künye Arşiv Reklam
BELEDİYELER
EĞİTİM KÜLTÜR
EKONOMİ
GÜNDEM
RESMİ İLANLAR
RÖPORTAJLAR
SAĞLIK
SİYASİ
SPOR
YAŞAM
İklim Değişikliğiyle Mücadelede Hem Bireyler Hem De Şirketler ve Hükümetler Harekete Geçmeli

5.6.2021 - 8:51

BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 35 ülkede yaptığı araştırma, dünya nüfusunun yüzde 85’inin iklimdeğişikliğiniinsanlıkiçinciddibirtehditolarakgördüğünüortayaçıkarıyor.Dünyada 10 kişiden 8’i kendigünlükdavranışlarınınçevreyiiyileştirmeyeyardımcıolabileceğikanaatinde.

Dünya nüfusunun yüzde 67’si ise iklim değişikliğinde

sürdürülebilirlik için bireysel çabanın yanı sıra hükümetler ve şirketlerin de elini taşın altına koymaları gerektiğini savunuyor.

Dünyaküreseliklimdeğişikliğigerçeğiniyıllardıryaşıyorveenbelirginsonuçlarındanbiriolarakküreselısınmayıhissediyor. BAREM’in global ortağı WIN Grubuilebirlikteiklimdeğişikliğikonusundagerçekleştirdiğiaraştırmayagöre; dünya nüfusunun yüzde 85’i iklimdeğişikliğiniinsanlıkiçinciddibirtehditolarakalgılıyor. Yarısından fazlası, iklim değişikliğini azaltmak için hala çok geç olmadığını düşünüyor ve bireysel sorumluluklarının yanı sıra iş dünyası ve hükümetlerden de üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyor. Çoğuinsanındahasürdürülebilirbirhayatistediğigözönünealındığında, hükümetlerinveşirketlerinbuyöndekiçalışmaları, bireylerindavranışdeğişikliğiiçin de iticigüçolacağıdüşünülüyor.

İnsanlık,iklimdeğişikliğiniciddibirtehditolarakgörüyor

İklimdeğişikliğinininsanlıkiçinciddibirtehditoldugunusöyleyenlerinoranıAsyaPasifikve Amerika kıtasında %87 olaraköneçıkıyor. Global ısınmayıtehditolarakalgılayanülkelerinbaşında Vietnam (%97), Güney Kore (%94), Şili (%93) veEndonezya (% 92) geliyor. Bu ülkeleri,%91 ileHindistan, EkvadorveÇinizliyor.

Türkiye’deküreselısınmayıciddibirtehditolarakgörenlerinoranı, % 89 iledünyaortalamasınınüstünde.Oranlar,gelir, sosyo-ekonomikstatüveeğitimyükseldikçeartıyor.Küreselısınmayıtehditolarakalgılayanlarınoranıenüstgelirgrubunda %92’ye,üstsosyoekonomikstatügruplarında (AB) %94’e, öğrencilerde %96’ya, üniversitemezunlarında %98’e kadarçıkıyor.

İklimdeğişikliğiniazaltmakiçinhenüzçokgeçdeğil

İklimdeğişikliğinidurdurmakiçinçokgeçkalındığınainanmayanlarınoranıdünyadageçenyılagöre 6 puanartışla %54’e yükseldi. Artıkdahaçokinsaniklimdeğişikliğinekarşıhalayapılabilecekbirşeylerolduğunudüşünüyor. Dünyadaüsteğitim (%58) vegelir (%60) sahibikişilerolumludüşünmeyedahayatkın. İnsanlığıniklimdeğişikliğiiçinhalabirşeyleryapacakzamanıolduğunudüşünenkıtalarınbaşında Amerika (%61) veAvrupa (%58) gelirken, dünyanınbukonudaenkaramsarbölgeleriAsyaPasifikveOrtadoğu (%47) olaraköneçıkıyor.

Türkiye’deiseinsanlarınyarısıiklimdeğişikliğiniazaltmakiçinçokgeçolduğunudüşünürken (%49) diğeryarısına (%48) görebununiçinhalazamanımız var. Olumludüşünenlerinoranı 18-34 yaşgrubugençlerdeyüzde 54’e, ortasosyoekonomikstatügrubunda %55’e, üsteğitimvesesgruplarında %59’a çıkıyor. 

Bireyseldavranışdeğişikliğietkiliolur

Dünyada 10 kişiden 8’i kendigünlükdavranışlarının, çevreyiiyileştirmeyeyardımcıolabileceğikanaatinde.  Bu düşüncedeolankadınlarınoranı (%83) erkekleregöre (%79) daha fazla.  Bu oranenyüksek Amerika kıtasında (%86).

Türkiye’deisebuorangörecedahadüşük; 10 kişiden 7’si iklimdeğişikliğiiçinkendidavranışlarınınetkiliolacağınıdüşünüyor.

Sürdürülebilirlikiçinherkesçabagöstermeli;bireyler de,şirketlervehükümetler de

Sürdürülebilirlik, farklısektörlerdefarklıfaaliyetlerikapsamasıveiçindeyaşadığımızçevreiletoplumugeliştirmeyiamaçlamasınedeniyle son zamanlardaçokçatartışılanbirkonu.Konuiklimdeğişikliğindesürdürülebilirlikolduğunda dagerekliaksiyonlarınbireylertarafındanmı, yoksahükümetlerveşirketlertarafındanmıalınmasıgerektiğiyoğunolaraktartışılıyor.Araştırmayagöre, dünyanüfusunun %67’si sürdürülebilirlikdendiğindegerçekçabanınbireylerdençokhükümetlerveşirketlertarafındangösterilmesigerektiğidüşüncesinde. Bu görüşeençokkatılanülkeler; HindistanveGüney Kore (%86) ileFransa (%83).

Türkiye’deiseiklimdeğişikliğiiçinsürdürülebilirlikönlemlerinihükümettenveşirketlerdenbekleyenlerinoranıyalnızca %59.Erkeklerarasında (%70) ve 55 yaşüstünüfusta (%71) buorandahayüksek. 

Bireyselaksiyonlarınetkiliolabileceğiveiklimdeğişikliğinidurdurmakiçinçok da geçolmadığıyönündekidüşüncelereparalelolarak, kendidavranışındakigereklibirçokdeğişikliğiyapmışolmasa  bile, dünyada 3 kişiden2’si, dahasürdürülebilirbirhayatyaşamakistiyor.  AsyaPasifikbölgesive Amerika kıtasındakiülkelerbukonudadahaistekli; Paraguay (%90), Güney Kore (%81), Filipinler (%77), Hindistan (%77) veŞili (%76).

 

AraştırmaKünyesi:Araştırma 21 Ekim – 15 Ocaktarihleriarasında 35 ülkede 30.254 kişiylegerçekleştirildi. Türkiye’de CATI (BilgisayarDestekliTelefonGörüşmesi) yöntemiyle 1002 görüşmeyapıldı.ÖNCEKİ HABER
11 İlçemize 600 Milyon TL Yatırım
SONRAKİ HABER
KSÜ Üniversisi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması Açılış Programına Katıldı


FACEBOOK YORUMLARI
YORUM YAZ
Nick :
Yorum :
Güvenlik Kodu : r9SBp 
 
   
YORUMLAR
Bu Haber İçin Henüz Yorum Yapılamadı...


Eklenme Tarihi : 5.6.2021 -
Güncelleme Tarihi : 5.06.2021 0
Sitene Ekle :İLGİLİ HABERLER
  Yorum Gazetesi
Copyright © 2021   

https://www.yorumgazetesi.com/

yorum46@hotmail.com  
Haber Kategoriler

 • BELEDİYELER
 • EĞİTİM KÜLTÜR
 • EKONOMİ
 • GÜNDEM
 • RESMİ İLANLAR
 • RÖPORTAJLAR
 • SAĞLIK
 • SİYASİ
 • SPOR
 • YAŞAM


 • Künye
 • Reklam
 • Arşiv
 • Sitene Ekle
 • İletişim